ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರ

ಕ್ರಸಂ ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
01. ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾಖೆ ಶ್ರೀ ಸಿ. ನಾಗರಾಜ ಮೊ. 7259025962
02. ಕುಕ್ಕವಾಡ ಶಾಖೆ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ್ ಮೊ. 7259025905
03. ವಿಸ್ತರಣಾ ಶಾಖೆ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಪ್ರಭುದೇವ್ ಮೊ. 7259025912
04. ಆನಗೋಡು ಶಾಖೆ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಸಿ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೊ. 7259025906
05. ಹರಿಹರ ಶಾಖೆ  ಶ್ರೀ ಎ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್ ಮೊ. 7259025914
06. ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು ಶಾಖೆ ಶ್ರೀ ಐ ಹನುಮಗೌಡ ಮೊ. 7259025916
07. ಕಡರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ ಶ್ರೀ ಟಿ.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮೊ. 7259025921
08. ಹೊನ್ನಾಳಿ ಶಾಖೆ ಶ್ರೀ ಜಿ.ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಮೊ. 7259025925
09. ನ್ಯಾಮತಿ ಶಾಖೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಪೂರ್ವ ಜಿ ಮೊ. 9591320288
10. ಚೀಲೂರು ಶಾಖೆ  ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಪರಶುರಾಮಪ್ಪ ಮೊ. 7259025948
11. ಸಾಸ್ವೇಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಗಣೇಶ್ ಮೊ. 7259025994
12. ಚನ್ನಗಿರಿ ಶಾಖೆ ಶ್ರೀ ಹೆಚ.ಎಂ.ಮಧುಸೂಧನ ಮೊ. 9108010587
13. ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರು ಶಾಖೆ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಇ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೊ. 7259025936
14. ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ ಶ್ರೀ ಇಸಾಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮೊ.9108010591
15. ನಲ್ಲೂರು ಶಾಖೆ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಬಿ.ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಮೊ. 9108010590
16. ಜಗಳೂರು ಶಾಖೆ ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್.ಮಂಜುಕುಮಾರ್ ಮೊ. 7259025919
17. ದೊಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಎನ್. ಹಾದಿಮನಿ ಮೊ.7259025956
18. ಬಾಡಾ ಶಾಖೆ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಹೆಚ್.ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮೊ.7259025935
19. ಶಾಮನೂರು ರಸ್ತೆ ಶಾಖೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದಕುಮಾರ್.ಎಂ.ಡಿ ಮೊ.7259025983
20. ಹೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ ಶಾಖೆ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಟಿ.ಗೀರಿಶ್ ಮೊ.9108010581
21. ಬಿಳಿಚೋಡು ಶಾಖೆ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್.ಬೀರಪ್ಪ ಮೊ.7259025942
22. ಪಲ್ಲಾಗಟ್ಟೆ ಶಾಖೆ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮೊ.7259007311
23. ಪಾಂಡೋಮಟ್ಟಿ ಶಾಖೆ ಶ್ರೀ ಜಿ.ಶರತ್ ಮೊ.9108010586
24. ಕುಂದೂರು ಶಾಖೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.ಬಿ.ರೂಪ ಮೊ.6362673426