ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರ.ಸಂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
01 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್.ನಂಜುಡೇಗೌಡ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಜಂಟಿ ನಿಬಂಧಕರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು 08192-237691   ಮೊ.9964059257
02 ಶ್ರೀ ತಾವರ‍್ಯನಾಯ್ಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 08192-237691   ಮೊ.7259025907
03 ಶ್ರೀ ಡಿ.ಐ.ಬಂಡಿವಡ್ಡರ್ ಉಪ-ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು,ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ವಿಭಾಗ 08192-237691   ಮೊ. 7259025910
04 ಶ್ರೀ ರಾಜಣ್ಣ ಪಿ. ಉಪ-ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ವಸೂಲಾತಿ ವಿಭಾಗ 08192-237691 ಮೊ.7259025913
05 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್.ಪ್ರಭುದೇವ್ ಉಪ-ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ವಿಭಾಗ 08192-237691   ಮೊ. 7259025918
06 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ.ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಉಪ-ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಯೋಜನಾ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ 08192-237691   ಮೊ. 7259025915
07 ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ ಅಂಬೇಕರ್ ಉಪ-ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ 08192-237691   ಮೊ. 7259025924
08 ಶ್ರೀ ಸುಜೀತ್ ಎ.ಪಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿAಗ್ ವಿಭಾಗ 08192-237691   ಮೊ. 9449272678