ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರ

ಕ್ರಸಂ ವೃತ್ತದ ಹೆಸರು ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
01 ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾಖೆ ಶ್ರೀ ಲೋಹಿತ ಮಾಡಾಳ್ 9686116256
02 ಕುಕ್ಕವಾಡ ಶಾಖೆ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರಪ್ಪ ಎನ್. 9964043566
03 ವಿಸ್ತರಣಾ ಶಾಖೆ ಶ್ರೀ ಅಭಿಲಾಶ್ ಜಿ.ವಿ 9740611269
04 ಆನಗೊಡು ವೃತ್ತ ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಬಿ.ಜಿ 7899306213
05 ಬಾಡಾ ವೃತ್ತ ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟನಾಯ್ಕ್ ಬಿ 7259025971
06 ಹರಿಹರ ವೃತ್ತ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ಬಿ.ಬಿ 7259025972
07 ಮಲೆಬೇನ್ನೂರು ಶಾಖೆ ಶ್ರೀ ಲೋಕೆಶ್‌ನಾಯ್ಕ್ ಎಸ್ 9742553403
08 ಹೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎನ್ ಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ ಶ್ರೀ ಪಿ.ಲಿಂಗನನೌಡ 7259025947
09 ದೊಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ  ಶ್ರೀ ಆಶೋಕ ಎನ್ ಪಾಟೀಲ್ 7259025960
10 ಜಗಳೂರು ಶಾಖೆ ಶ್ರೀ ರಘುಕುಮಾರ್ ಡಿ.ಎ 9880206860
11 ಬಿಳಿಚೋಡು & ಪಲಾಗಟ್ಟೆ ವೃತ್ತ  ಶ್ರೀ ಸಿ.ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ್ 7259025904
12 ಹೊನ್ನಾಳಿ ವೃತ್ತ-೧ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಪಿ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 7259025954
13 ಹೊನ್ನಾಳಿ ವೃತ್ತ-೨ ಶ್ರೀ ಎ.ಲೋಕೇಶಪ್ಪ 7259025951
14 ನ್ಯಾಮತಿ ವೃತ್ತ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಸುರೇಶ್ 7259025940
15 ಚನ್ನಗಿರಿ ಶಾಖೆ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರುಪ್ರಕಾಶ ಹೆಚ್ 9113272851
16 ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರು ಶಾಖೆ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಆರ್ ಜಗದೀಶ್ 7259025939
17 ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ ಶ್ರೀ ಚೇತನ್ ಟಿ.ಎ. 9620715377
18 ನಲ್ಲೂರು ಶಾಖೆ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್ 7259025959