ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿ ದಾವಣಗೆರೆ ವತಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ covid 19 ಗೆ ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಡಿ. ಡಿ. ನೀಡಲಾಯಿತು.

ddcc bank 2
ddcc bank